top of page

รู้หรือไม่? นักกายภาพบำบัด ไม่ได้มีแค่ในโรงพยาบาล


พอพูดถึงนักกายภาพบำบัด เชื่อว่าหลายคนคงคิดว่าเป็นอาชีพที่ต้องทำงานอยู่แต่ในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว นักกายภาพบำบัดยังสามารถ ทำงานในสถานที่ อื่นๆ ภายนอกโรงพยาบาลได้อีกด้วย ซึ่งแต่ละอาชีพก็มีความน่าสนใจไม่น้อย และต้องใช้ทักษะในเรื่องอื่นๆ เข้ามาประยุกต์กับงานด้านกายภาพอีกด้วย

อาชีพของนักกายภาพบำบัด

  • นักกายภาพบำบัดตามคลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัดเป็นสถานพยาบาลที่จัดให้บริการด้านกายภาพบำบัด และดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดจะทำหน้าที่ตรวจประเมิน วินิจฉัย และทำการบำบัดความบกพร่องของร่างกายผู้ป่วย รวมถึงการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบำบัดร่วมด้วย

  • นักกายภาพบำบัดผู้ให้คำแนะนำเรื่องการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์

สำหรับโรงงานเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่หรือร้านขายเฟอร์นิเจอร์ จะต้องการนักกายภาพบำบัดเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ลูกค้า ในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้แก่ เก้าอี้ เตียง การเลือกใช้หมอน หรือเลือกที่นอนให้เหมาะสมกับโครงสร้างสรีระศาสตร์ รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องการนอนที่ถูกต้อง เช่น แผนก Sleeping Klinic ของ Indexlivingmall เป็นต้น

  • นักกายภาพบำบัดตามศูนย์พัฒนาการเด็ก

เพราะเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาสุขภาพหรือจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม จนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ตามศูนย์เด็กเล็กจึงมักมีนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์เพื่อคอยกระตุ้นพัฒนาการเด็กในกลุ่มนี้ เช่น เด็กที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ พัฒนาการร่างกายช้า นักกายภาพบำบัดก็ต้องเข้าไปทำการช่วยเหลือและทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตามวัยและสามารถใช้ชีวิตแบบปกติ

  • นักกายภาพบำบัดประจำทีมสโมสรนักกีฬา

นักกายภาพบำบัดประจำทีมสโมสรนักกีฬาจะทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักกีฬาในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันหรือฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และเพื่อช่วยดูแลนักกีฬาประจำสโมสรที่มีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ทั้งการลงแข่งในสนามและการฝึกซ้อม โดยจะมีการตรวจวิเคราะห์และให้การรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที

  • นักกายภาพบำบัดประจำศูนย์สาธารณสุข

นักกายภาพบำบัดประจำศูนย์สาธารณสุข นอกจากจะทำการฟื้นฟูผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนแล้ว อีกหนึ่งหน้าที่หลักก็คือการฝึกสอนให้คนในชุมชนดูแลตัวเองหรือดูแลคนในครอบครัวได้ โดยให้บริการครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและความพิการ และรักษาทางกายภาพบำบัด เป็นต้น

  • นักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ความงาม

อีกหนึ่งสถานที่ที่นักกายภาพบำบัดสามารถปฏิบัติงานได้ นั่นคือ สถาบันเสริมความงามต่างๆ โดยนักกายภาพบำบัดทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านความงามแก่ลูกค้า มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับความสวยความงาม หรือให้คำแนะนำการดูแลด้านสุขภาพผิวพรรณ อย่างถูกต้อง

  • นักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ออกกำลังกาย

ปัจจุบันคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากศูนย์ออกกำลังกายหรือฟิตเนสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมเมือง ภายในศูนย์ออกกำลังกายเหล่านี้เองจำเป็นจะต้องมีนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ เพื่อให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้จากการออกกำลังกาย หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ใช้บริการเกิดอาการบาดเจ็บ

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page