top of page

สับสนไหม? หัตถการ กับ นวดต่างกันอย่างไร


คำว่า “หัตถการ” อาจทำให้สับสนได้ว่าคือ การนวดแบบทั่วไป แต่แท้จริงแล้วนั้นไม่ใช่ “หัตถการ” กับ “นวด” นั้นมีความต่างกันอย่างชัดเจน

ความหมายของหัตถการ

หัตถการ เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด คือ การใช้มือกด ดึง ดัด จัดกระดูก และข้อต่อต่างๆ หัตถการ (Manual Technique) เป็นวิธีเพื่อ “รักษา” ไม่ใช่แค่เพื่อ “ผ่อนคลาย” เช่น การกดจุด (Trigger Point) อาจมีท่าทางคล้ายนวดแผนไทย แต่ก็จะต่างกันตรงที่นักกายภาพบำบัดจะทราบดีว่า ควรกดในระดับความแรงเท่าไหร่ (ระดับ 1 - 5) กดลงไปลึกแค่ไหน และต้องกดลงไปที่กล้ามเนื้อมัดไหน จึงจะทำให้กล้ามเนื้อจุดนั้นคลายตัว ให้เลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงบริเวณนั้นได้ นี่เป็นคุณสมบัติของการรักษาด้วยวิธีหัตถการ

หัตถการเกี่ยวข้องอย่างไรกับกายภาพบำบัด

โดยก่อนการรักษานักกายภาพบำบัดจะต้องวิเคราะห์ สอบถามประวัติ และวินิจฉัยอาการของคนไข้ก่อนทุกครั้ง เพื่อวางแผนการรักษาว่าต้องใช้วิธีการรักษาแบบใดบ้าง เพราะอาการปวดในบางจุด หรือระดับความรุนแรงของอาการ ก็ไม่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธีหัตถการเสมอไป หัตถการจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการรักษาแบบกายภาพบำบัดเท่านั้น

การรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดจำเป็นต้องใช้วิธีการรักษาแบบผสมผสานระหว่างเครื่องมือกับหัตถการจึงจะได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุดของคนไข้คะ

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page