top of page

โค้งสุดท้าย...ก่อนผ่าตัด


โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เป็นโรคที่ยิ่งรู้ตัวเร็วและรักษาอย่างถูกวิธีก็สามารถรักษาให้หายได้ การรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยวิธีกายภาพบำบัด นอกจากจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดให้น้อยลงแล้ว ยังช่วยลดการกดทับของเส้นประสาทได้ โดยวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ต้องทานยา และไม่ต้องผ่าตัด แต่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจึงจะเห็นผลชัดเจน

ดังนั้นการรู้ตัวก่อนแล้วรีบรักษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะหากปล่อยทิ้งไว้จนอาการอยู่ในระยะรุนแรง อาจต้องใช้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้น หรืออาจถึงขั้นผ่าตัดก็เป็นได้ ซึ่งการผ่าตัดนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงแล้ว ยังมีภาวะความเสี่ยงอื่นๆตามมาหลังการผ่าตัดอีกด้วย

สำหรับผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่มีอาการเริ่มแรกถึงระยะกลาง หรือผู้ที่กลัวการผ่าตัด การรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยได้ นอกจากค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแล้ว ยังสามารถทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกด้วย

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

แต่อย่างไรก็ตามหากต้องการเห็นผลการรักษาที่ชัดเจนและได้ประสิทธิภาพ ก็ขึ้นอยู่กับวินัยของคนไข้ในการทำตามคำแนะนำของนักกายภาพบำบัดอย่างครบถ้วนด้วย เช่น ท่าที่ควรทำ ท่าที่ไม่ควรทำ การบริหารร่างกายระหว่างวัน ล้วนส่งผลต่อการรักษาทั้งสิ้น

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page