August 17, 2017

คนเราเมื่ออายุมากขึ้น  กระดูกก็จะเสื่อมลง  แต่บางอาชีพก็มีสิทธิ์ที่กระดูกจะเสื่อมก่อนถึงวัยอันควร ด้วยพฤติกรรมมาทำงานที่ต้องทำในท้วงท่าซ้ำๆ เป็นเวลานานๆ ยากที่จะหลีกเลี่ย...

July 21, 2017

กีฬาที่ควรเลี่ยงเมื่อปวดหลัง
แม้ว่ากีฬาอาจจะช่วยให้อาการปวดหลังลดลงได้ แต่กีฬาบางประเภทก็เป็นข้อยกเว้น แต่ก็ไม่ควรเล่นกีฬาจนกว่าอาการปวดหลังจะหายไป หรือกล้ามเนื้อมีความแข...

Please reload

Featured Posts

กีฬาที่ควรเลี่ยง.....เมื่อปวดหลัง

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload